logo
Trang chủ / Công văn - Chỉ thị
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024! THẦY VÀ TRÒ NHÀ TRƯỜNG QUYẾT TÂM THI ĐUA . ĐẠT NHIỀU THẮNG LỢI MỚI!!!

TIẾP CÔNG DÂN

Ngày đăng: 24-03-2023

 Tiếp công dân

1. Các văn bản

a) Các văn bản của Bộ Chính trị

    - Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo (xem nội dung)

    - Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Xem nội dung)   

     - Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân (Xem nội dung)

b) Các văn bản của Quốc Hội

     - Luật Khiếu nại năm 2011 (Xem nội dung)

    - Luật Tiếp công dân năm 2013 (Xem nội dung)

    - Luật tố cáo năm 2018 (Xem nội dung)

    - Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (Xem nội dung)

    - Nghị quyết số 63/NQQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (Xem nội dung)

c) Các văn bản của chính phú và Thanh tra chính phủ

     - Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân (Xem nội dung)

     - Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại (Xem nội dung)

     - Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố Cáo(Xem nội dung)

     - Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hiafnh Luật phòng, chống tham nhũng (Xem nội dung)

     - Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân (Xem nội dung)

     - Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh (Xem nội dung)

 d) Các văn bản của Tỉnh ủy và UBND tỉnh

      - Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 11/9/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy cề ciệc thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị (Xem nội dung)

      - Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 23/4/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW Ngày10/01/2019 của Bộ Chính trị (Xem nội dung)

     - Kế hoạch số 08-QC/TU ngày 29/8/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân trên địa bàn (Xem nội dung)

    - Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 12/11/2014 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị (Xem nội dung)

    - Văn bản số 7245/UBND-TD ngày 30/11/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 63/NQQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội (Xem nội dung)

2. Kế hoạch công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (xem nội dung)

3. Quy chế tiếp công dân (xem nội dung)

4. Quyết định về việc ban hành quy chế tiếp công dân (Xem nội dung)

5. Quyết định về việc thành lập tổ tiếp công dân (Xem nội dung)

6.. Nội quy lịch tiếp công dân (Xem nội dung)

7..Hướng dẫn quy trình tiếp công dân, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (Xem nội dung)

 

TIN KHÁC:
Góc ảnh đẹp
Xem tất cả